مزایای استفاده از ویرینگ

 
 
 
  • تسهیل عملیات باد کردن لاستیک
 
  • حفظ باد لاستیک و جلوگیری از نشت باد داخلی
 
  • افزایش طول عمر و کارکرد لاستیک
 
  • قابلیت استفاده تا چند نوبت