مزایای تزریق گاز نیتروژن


 
  • نشت کمتر فشار داخلی لاستیک و در نتیجه حفظ فشار باد مناسب در تایر
 
  • جلوگیری از اشتعال خود به خود
 
  • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی رینگ
 
  • کاهش دمای داخل لاستیک
 
  • جلوگیری از ترکیدن لاستیک
 
  •  کارکرد بیشتر تایر تا 30 درصد
 
  • کاهش مصرف سوخت
 
  • افزایش طول عمر وکاهش تخریب زود هنگام تایر